Điều Khoản Giao Dịch

 Điều Khoản Giao Dịch

Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng.

Bài viết khác